Who is this 3


Bane 1, Marco Rubio (Sumba, kom og vind)

Bane 2, Ted Cruz (Sumba, kom og vind)

Bane 3, Donald Trump (Sumba, kom og vind)

Bane 4, Bernie Sanders (Sumba, kom og vind)

Bane 5, Hillary Clinton (Sumba, kom og vind)

Bane 6, Conchita Wurst (Roelcool, Playtopia_nl)