Birthday party 2


Bane 1, Birthday cake (Sumba, Kom og vind)

Bane 2, Opening presents (Kelto, Playtopia_com)

Bane 3, Gifts (Vinther4, Kom og vind)

Bane 4, Party guests (Bonjek, Kom og vind)

Bane 5, Happy birthday (Sumba, Kom og vind)

Bane 6, Pinata (Kelto, Playtopia_com)

Bane 7, Celebration (Sumba, Kom og vind)

Bane 8, Surprise (Bonjek, Kom og vind)

Bane 9, Garden party (Bugaboo, Playtopia_com)

Bane 10, Balloons (Mizzstina, Kom og vind)

Bane 11, Party hat (Mizzstina, Kom og vind)

Bane 12, Party horn (Mizzstina, Kom og vind)